צרו איתנו קשר

שם:  
מייל:    
טלפון:  
 

תקנון בחינות 2019

הנוהל המפורט להלן, בא להבהיר את הכללים המקובלים לגבי הבחינות.

נוהל זה מחייב את המורים והסטודנטים,

בתחילת הקורס,המורה אחראי להבהיר בסילבוס לסטודנטים מה הם יעדי ההוראה והדרישות לגבי הקורס אותו הוא מלמד כולל דרישת נוכחות, בחנים, עבודות, מבחנים, וכו', והמשמעויות הנובעות ממילוי חלקי של דרישות הקורס .

המורה יקבע בתחילת הקורס בסילבוס, את מרכיבי הציון הסופי, את משקלם ואת התנאים לשקלולםאם יערכו בחנים, יודיע המורה מראש על סוג הבחנים ומועדם

  • לא ניתן לקבוע עבודה כתחליף לבחינה, אלא באישור ובידיעה של ראש מנהל הסטודנטים.
  • במידה והנכם מבקשים להגדיר אחוז מהציון להערכת מורה, על הערכה להיות מוגדרת כציון ולא מילולית.
  • הקלות במבחנים – סטודנטים המבקשים הקלות במבחנים עליהם להציג אישורים מקצועיים לפני תקופת המבחנים ולקבל אישור על ההקלה ע"י ראש מנהל הסטודנטים.

תנאים להשתתפות סטודנט בבחינה:

1. הסטודנט רשום לקורס באורביט.

2. הסטודנט עמד בכל המטלות הנדרשות על פי תיאור הקורס, כפי שהוצג ע"י המורה .

3. הסטודנט סילק חובותיו הכספיים לקמפוס ברושים.

4. הסטודנט עמד בדרישות הנוכחות של הקורס.

5. היעדר פסיקה משמעתית המונעת השתתפות בבחינה.

סטודנט שלא עמד בתנאים המזכים להשתתפות בבחינה ולמרות זאת ניגש לבחינה, ציונו בקורס לא יוכר ולא ייחשב, כל עוד לא מולאו כל התנאים לעיל.

שאלון הבחינה

מורה הקורס אחראי להכנת שאלון הבחינה. תוכן הבחינה חייב להיות תואם את תכני הקורס ועל פי ההנחיות שפורסמו בדרישות הקורס, בכל מקרה שיותר חומר עזר לשימוש בבחינה, באחריות מורה הקורס להודיע על כך לסטודנטים מראש.

1. בכל מועד בחינה שייקבע, יקפיד מורה הקורס על אופי זהה של הבחינה, בפרמטרים הבאים: משך הבחינה, דרגת קושי השאלות, חומר עזר אסור ומותר, הרכב השאלות, משקלן וכו'.

2. תערכנה בחינות בשני מועדים (א' וב'). סטודנט שנבחן בשני מועדים במקצוע מסוים - ציון הבחינה האחרונה יהיה הציון הקובע בשקלול הציון הסופי, ויבטל כל ציון קודם .

3. הרישום למועדי ב' הוא אוטומטי עבור הסטודנטים שלא ניגשו למועד א' או לא קיבלו ציון עובר במועד א' (ציון עובר עבור מבחן מצוין בסילבוס הקורס אליו נבחנים(.

4. סימון תשובות בדף תשובות המצורף חייב להיות בעט כהה (שחור או כחול), סימון מלא של העיגול. רק דף זה נבדק, דף השאלות לא נבדק כלל ולכן חשוב לעשות את המילוי באופן נכון. 
 
 

מועדים מיוחדים

.סטודנט שנעדר מבחינה במועד אחד או בשני המועדים מהסיבות המפורטות להלןיהא רשאי לבקש לגשת לבחינה במועד מיוחד, לאחר שיציג אישורים מתאימים לסיבת היעדרות. את הבקשה יש להגיש למנהל הסטודנטים (broshimservice@gmail.com), לא יאוחר משבועיים לאחר תום מועד הבחינה .

2. מורה אינו יכול לתאם מועד מיוחד למבחן עם תלמיד, גם לא לפני המועד הקיים בלוח המבחנים. כל סטודנט הזכאי למועד מיוחד, יש להפנות לאביטל דורי - רכזת הלימודים. 

3. מועד מיוחד שאינו נובע מסיבה מזכה, יהיה בתשלום של 200 ש"ח.

4. להלן הסיבות המזכות הגשת בקשה למועד מיוחד:

      א. מבחן אחר שמתקיים באותו יום או ביום הצמוד לו

      ב. שירות מילואים

      ג. אשפוז בבית חולים

      ד. אבל (שבעה ימים לקרבה ראשונה)

      ה. חגים ומועדים דתיים

      ו. יום חתונת הסטודנט

     ז. בכל מקרה אחר, רשאי הסטודנט לפנות לרכזת הלימודים בבקשה לאישור בחינה במועד מיוחד. הבקשה תועבר לראש מנהל    הסטודנטים, שתודיע על החלטתה בתוך 7 ימים.

      ח. במידה והסטודנט משלים מקצוע חובה משנה קודמת, ייגש לבחינה במקצוע זה תחילה .

 4.1מובהר שלסטודנט יש זכות לגשת לשני מועדי בחינה בלבד . 

 

היעדרות בשל אירוע מזכה

סטודנט שנעדר מבחינה בגין אירוע מזכה, זכאי להגיש בקשה להבחן במועד מיוחד, לפי המקרים הבאים:

1. סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת הילד למשמורת, זכאית להגיש בקשה להבחן במועד מיוחד. זכות זאת קיימת גם לגבי סטודנט המשמש כהורה יחידני שאימץ או קיבל ילד למשמורת.

2. סטודנט, בן זוג של יולדת, שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידהיהיה זכאי להגשת בקשה למועד מיוחד.

3. במקרים של אשפוז ואבל רשאי הסטודנט להעדר מכל בחינה שתתקיים בתחום של 3 ימים לאחר תום האשפוז/אבל.

 

כללי התנהגות בבחינה:

1. חל איסור על הכנסת כל חומר לבחינה, למעט זה שהותר במפורש ע"י המורה וצוין ע"ג טופס הבחינה.

2. נבחן שנכנס לחדר הבחינה, קיבל את הטופס והחליט שלא לכתוב אותה, ציונו בבחינה יהיה "0והוא לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה.

3. אין לצאת מחדר הבחינה במהלך החצי שעה הראשונה והאחרונה מזמן הבחינה.

4. אסור לנבחן לשוחח בזמן הבחינה, או לעזוב את מקומו ללא קבלת רשות.

5. משך הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהניח את השאלון על יד המחברת .


6. לא תותר כניסת סטודנט לחדר הבחינה בחלוף רבע השעה הראשונה של הבחינה, במידה וסטודנט הגיע באיחור לבחינה, יש לעבור במנהל הסטודנטים לפני הכניסה לבחינה.

7. בתום הבחינה יחזיר הנבחן את מחברות הבחינה ביחד עם טופס השאלות ודפי הטיוטה באם עשה בהם שימוש.

8. הסטודנט רשאי לאכול בזמן הבחינה, אוכל "יבש" (אגוזים, תמרים וכו'- לא מרעיש).  

9. אין להיכנס לחדר הבחינה עם כלבים או עם תינוקות. 

10. בטרם תחילת הבחינה, יש להניח את התיק האישי והטלפון ליד הבוחנת

11.  ניתן לקבל את טופס המבחן לאחר שמפקידים רק את תעודת הזהות / תעודת סטודנט / רישיון נהיגה אצל הבוחנת.

12. נבחן שינהג בניגוד לכללים הנ"ל ולהוראות נוהל סדרי בחינות, צפוי להפסקת בחינתו ע"י המשגיח ו/או להעמדה לדין משמעתי.

 

 נוכחות מורה בבחינה

1. בכל בחינה בה יש מעל ל 2 כיתות בחינה, נדרשת נוכחות של יותר ממורה אחד.

2. המורה או ממלא מקומו יהיה נוכח באיזור כיתות הבחינה, לכל הפחות לאחר מחצית השעה הראשונה ועד תום הבחינה. כמו כן,המורה או ממלא מקומו, לא ייעדר ברציפות ממקום הבחינה למעלה ממחצית השעה .

3.  הארכת משך הבחינה/הבוחן בקשת המורה או ממלא מקומו להארכת משך הבחינה מעבר לזמן הנקוב בשאלון, יש לבדוק האם  הארכת הזמן מאושרת מול מנהל הסטודנטים. הודעה לנבחנים תימסר עד חצי שעה לפני תום המועד המתוכנן של הבחינה . בהארכת זמן בבחינה העולה על חצי שעה, על המורה או ממלא מקומו להיות נוכח בחדר הבחינה, פעם אחת לפחות .

 

ציונים

יפורסמו תוך 10 ימים ממועד הבחינה (בכל מועדי הבחינה) ולפחות 4 ימים ( 96 שעות) לפני בחינת מועד ב' באותו הקורס. באם ציון הבחינה לא יפורסם עד 4 ימים (96 שעות) לפני בחינת מועד ב' באותו הקורס, יהיה זכאי הסטודנט לגשת לבחינת מועד ב' ולבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים.

 

ערעורים

1. סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה. לשם כך יאופשר לו לעיין במחברת הבחינה. במבחן מרובה ברירות , הסטודנט רשאי לנמק בערעור את התשובה שבחר; הערעור יתבסס על בדיקה חוזרת של הבחינה בלבד.ייקבעו מועדי חשיפה קבועים אשר יפורסמו לפני תקופת הבחינות.

2. סטודנט יגיש את ערעורו המנומק לאחר עיון בבחינה. סטודנט המערער על הציון, יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים אליהם התייחס בערעורו. לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.

3. תשובה על ערעור המורה חייב להגיב על הערעור תוך 4 ימים (ימי עבודה) מהמועד האחרון להגשת הערעורים ולא יאוחר מיומיים 
(48 שעות) לפני מועד ב'. אם החליט המורה לשנות/לא לשנות את ציונו של הסטודנט, יציין מה הציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי/אי השינוי. באם תשובה על הערעור לא תוחזר עד יומיים ( 48 שעות) לפני בחינת מועד ב' באותו הקורס, יהיה זכאי הסטודנט לגשת לבחינת מועד ב' ולבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים . נמנעה מסטודנט זכות הערעור בהתאם לנוהל זה, יהיה זכאי להבחן במועד נוסף ולבחור את הציון הגבוה מבין השניים.

 

 

                                           בהצלחה

 

     אלינור אלבו-כהן                    יעל לוין

ראש מנהל הסטודנטים        ראש מנהל הוראה


pasting